Nieuwe uitzending van TX Factor

De Britse serie over amateurradio uitgezonden op de Britse TV kan weer door ons bekeken worden via het YouTube kanaal van het programma. Onderwerpen gaan zijn o.a.   Radio Analog PTRX-7300 RF interface module voor de IC7300 en de beoordeling van de Icom IC-705 SDR QRP all-mode transceiver.

De webiste van aflevering 26 kunt u HIER openen!

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwe Nieuwsbrief verschenen die u HIER kunt downloaden!

Herhaling CW-cursus start op 6 juli

Maandag 6 juli om 11.00 uur start weer een nieuwe Herhaling – CW-cursus. We beginnen in de ochtend sessies weer opnieuw en met een rustige snelheid van 5 woorden per minuut. Ben je geïnteresseerd? Meldt je dan aan op de repeater PI2NWK op 430.050 MHz CTCss 88.5 Hz. We werken met het Just Learn Morse Code programma. Voor het downloaden, instellingen en oefenteksten kan je downloaden van de cursus-website!

Voor meer informatie? Graag even contact opnemen met Jaap van Duin PA7DA/PA75N via pa7da@veron.nl. Het is altijd prettig om aan te melden. Ook niet zendamateurs zijn van harte welkom.

 

 

 

Geen doorgang Dag voor de Radioamateur op 31 oktober

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw bestuur een brief ontvangen dat de Dag voor de Radioamateur op 31 oktober geen doorgang zal hebben. Hieronder tekstueel de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON,


Beste Radiovrienden, Geachte genodigden, Almelo, 09-juni- 2020,

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus schrijft de overheid veel maatregelen voor
waarin de bewegingsvrijheid van de burger staan beschreven. Van tijd tot tijd worden maatregelen
gewijzigd.

In het kader van aanstaande evenementen volgt het Hoofdbestuur de aanwijzingen zeer nauwlettend
om te zien ofer mogelijkheden zijn om evenementen door te Iaten gaan.

Zoals bekend staat de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) gepland voor 31 oktober 2020.

Hoewel deze dag ver in te toekomst ligt, moet nu, met de huidige kennis van zaken en richtlijnen, reeds
worden geévalueerd ofde DvdRA 2020 doorgang kan vinden. Er zijn namelijk tal van zaken die in de
komende maand al opgestart moeten worden.

Het feit dat het Hoofdbestuur de veiligheid van de bezoeker hoog in het vaandel heeft staan, is dit
zwaarwegend aspect meegewogen in de besluitvorming over de DvdRA 2020.

Het Hoofdbestuur is tot de slotsom gekomen dat het niet mogelijk is om onder andere die veiligheid te
garanderen, waardoor het besluit is genomen om deze dag NIET te Iaten plaatsvinden.

Dat dit een teleurstelling is, moge duidelijk zijn maar de omstandigheden geven geen andere keus.

Op dit moment moeten we ons richten op de toekomst en dat is dezelfde dag maar dan in 2021.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter

Geen doorgang Verenigings Raad 2020

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw afdelingsbestuur een brief ontvangen aangaande de organisatie van de Verenigings Raad, die hieronder wordt weergegeven.


Geacht bestuur, geachte Ereleden en Leden van Verdienste, Almelo, 09-juni- 2020

Ten gevolge van de impact van Covid-19 heeft het Hoofdbestuur (HB) besloten om de VR 2020
voorlopig geen doorgang te laten vinden. U bent hierover geïnformeerd.

Na deze beslissing heeft het HB zich georiënteerd naar de mogelijkheid om op een later tijdstip dit jaar
een VR te houden. De richtlijnen inzake veiligheid van deelnemers, waaronder de 1,5 meter richtlijn,
geven weliswaar een mogelijkheid, maar uit navraag, inzake de kosten, is naar voren gekomen dat het
een zeer kostbare VR zal gaan worden.

Parallel aan dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om een Virtuele VR te organiseren (iedere
deelnemer thuis achter zijn PC en met inbellen deel te nemen aan de VR). Op zich is dit een goed
alternatief, maar duidelijk is geworden dat ook deze mogelijkheid problemen met zich mee kan
brengen. Te denken valt onder andere aan het wegvallen van de verbinding.

Het HB heeft alle mogelijkheden om de VR 2020 dit jaar te laten plaats vinden onderzocht en tegen
elkaar afgewogen. De conclusie is dat er in 2020 geen mogelijkheid is en beschouwt dit als overmacht
ten gevolge van Covid-19.

Het HB stelt derhalve aan de VR voor om de VR 2020 te verplaatsen naar 2021 en deze te laten
samenvallen met de VR 2021. Over de organisatie van deze dubbele VR wordt u geïnformeerd als de
voorbereidingen van de VR 2021 aan de orde komen.

Het HB vraagt aan de leden van de VR er mee in te stemmen dat door het HB en de commissies in dit
verenigingsjaar gewerkt wordt op basis van de budgetten welke zijn opgenomen in de voorgestelde
begroting in de rondgestuurde beschrijvingsbrief (2003_EW_1401_81 e VR Beschrijvingsbrief)

Graag ziet het HB uw reactie t.a.v. de gevraagde instemming voor eind juni op het email
adres: secretaris@veron.nl.

Dank voor uw begrip voor de ontstane situatie en het voorgestelde alternatief.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter

 

Brief Algemeen Voorzitter aan leden via de afdelingen

Geacht lid,

Hieronder de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON aangaande de Corona pandemie en de activiteiten die georganiseerd zijn, waaronder de afdelingsbijeenkomsten en activiteiten, maar ook de landelijke.

De originele brief is ook te downloaden!

VERON Evenementen 2020 Covid 19


Beste leden,                                                                                                                                  Almelo, 18 mei 2020

In het kader van de bewegingsvrijheid die de overheid ons toestaat is het belangrijk om te weten
wat het standpunt van het VERON Hoofdbestuur ten aanzien van geplande bijeenkomsten is.
Het uitgangspunt van het Hoofdbestuur is om ervoor te zorgen dat het bezoeken van een
evenement zo weinig mogelijk risico’s met zich meebrengt. Ondanks goede voorbereidingen is de
mening dat dat niet goed mogelijk is. De agenda van de komende evenementen is doorgelopen en
het advies van het HB is daarbij aangegeven. Het spijt ons dat deze adviezen worden gegeven en
het HB realiseert zich dat dit tot veel ongemak zal leiden maar de goede gezondheid van bezoekers
van een evenement heeft voor het HB de hoogste prioriteit.
Ons advies is gebaseerd op de publicatie van de Nederlandse overheid gedateerd 6 mei 2020 (*)

• Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt:
Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden:
De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot max.100 personen. Als de
maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter
tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet
dicht blijven.
Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling daar eerst
een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, zou vanaf 1
september de bar weer open kunnen.
Het HB is van mening dat afdelingen daar beter van kunnen afzien en daar in ieder geval
zeer terughoudend in moeten zijn, en dat zij, indien zij toch willen overgaan tot
bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de veiligheidsregio, met daarbij een
verzoek om bevestiging.

• Het HB beraadt zich of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan.

• Het HB is voornemens om een receptie en een diner ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van de VERON te organiseren. Of dit doorgang kan vinden is nog onzeker en het
HB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarover zal het HB de komende
maanden nog informatie versturen.

• Afdelingen hebben plannen om in de komende periode vossenjachten en velddagen te
organiseren.
Het HB adviseert nadrukkelijk om deze niet door te laten gaan.

• De in maart geplande VHF en Hoger dag heeft niet plaats gevonden. Jaarlijks vindt in
september de HF dag plaats.
Het HB heeft besloten om de HF dag tot nader order uit te stellen. Zodra de
overheidsmaatregelen het toelaten zal voor de VHF en hoger dag en ook voor de HF dag
een alternatieve datum worden voorgesteld.

• De VR 2020 die op 25 april was gepland is niet doorgegaan. Er wordt gezocht naar een
nieuwe datum en/of alternatief.

• Het VERON Pinksterkamp (VPK) 2020 vindt dit jaar niet plaats.

• Met Scouting Nederland wordt overlegd hoe zij tegen de organisatie van de JOTA-JOTI
aankijken.

• Leden van het Hoofdbestuur bezoeken in november de regionale bijeenkomsten. Er is nog
geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomsten.

• De internationale radiomarkt “ HAM Radio” in Friedrichshafen (Duitsland) is voor dit jaar
geannuleerd en zal van 25-27 juni 2021 plaatsvinden.

• De in september geplande European Microwave Week wordt verplaats naar de week van 10-
15 januari 2021.

• De DNAT zal geen doorgang zal vinden.

• Op dit moment is nog niet duidelijk of de IARU-R1 conferentie, die in oktober zal plaats
vinden, doorgang vindt.

Indien zich wijzigingen in het standpunt van de overheid voordoen die van invloed zijn op de
activiteiten die door de VERON worden georganiseerd, wordt u hierover direct geïnformeerd.

73 de Remy F.G. Denker PA0AGF
Algemeen voorzitter

Stichting Radio Examens: datums vervangende radio-examens bekend

Door de afbouw van de corona-maatregelen zijn bijeenkomsten onder voorwaarden weer mogelijk. De Stichting Radio Examens (SRE) maakt daarom op haar website bekend dat zij binnenkort weer radio-examens gaat organiseren. Zoals eerder gecommuniceerd, zijn deze examens in eerste instantie voor kandidaten die zich hadden opgegeven voor één van de geannuleerde examens. De eerstvolgende examens zijn op woensdag 17 juni en woensdag 24 juni.

Vervangende radio-examens
Op woensdag 17 juni organiseert de Stichting Radio Examens in Assen een examen. Dit examen is voor de kandidaten die eigenlijk op 13 mei hun examen zouden doen. Op woensdag 24 juni organiseert de SRE in Nieuwegein een examen voor de kandidaten die eigenlijk op 25 mei hun examen in Vlaardingen zouden afleggen. De verplaatsing van het examen naar Nieuwegein is noodzakelijk omdat de locatie in Vlaardingen op korte termijn niet beschikbaar is. Voor het F-examen in Nieuwegein op 24 juni zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven is mogelijk, maar vol=vol.

Maatregelen tijdens de examens
De veiligheid van de kandidaten en vrijwilligers blijft voor de Stichting Radio Examens het belangrijkste. Daarom komen er extra maatregelen om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat de examens op verschillende locaties zijn, verschillen de maatregelen per locatie. Kandidaten ontvangen twee weken voor het examen, bij de uitnodiging voor hun examen, hierover meer informatie.

Een maatregel die voor de komende examens op alle locaties van toepassing is, is dat het examen uitsluitend toegankelijk is voor examenkandidaten en medewerkers van de Stichting Radio Examens. Daarom mogen er de komende examens geen vertegenwoordigers van de verenigingen of opleiders aanwezig zijn voor de morele support van de kandidaten.

Meer informatie
Raadpleeg de website van de Stichting Radio Examens voor het laatste nieuws: Stichting Radio Examens

Stand van zaken bij de organisatie van examens

Wij weten dat er kandidaten zijn die er helemaal klaar voor zijn om hun examen af te leggen. Helaas is dat op dit moment nog even niet mogelijk. Graag geven we een update over hoe de Stichting Radio Examens (SRE) omgaat met de huidige situatie.

Samenkomsten zijn verboden
Op dit moment geldt dat samenkomsten tot 19 mei verboden zijn. Dit verbod is ook van toepassing op onze examens. In de week voor 19 mei zal het kabinet een besluit nemen of de maatregelen versoepeld kunnen worden. Besluit het kabinet dat samenkomsten weer kunnen plaatsvinden en gaat het daarbij om aantallen personen die voor ons het organiseren van examens reëel mogelijk maken? Dan organiseren we zo spoedig mogelijk nieuwe examens.
De nieuwe examens zijn in de eerste instantie voor kandidaten die zich hadden opgegeven voor de examens van 13 mei in Assen en van 25 mei in Vlaardingen. Zij worden door ons benaderd en krijgen voorrang op de latere inschrijvingen.

Had je je nog niet ingeschreven voor een examen? Dan kan je je via deze website inschrijven voor de geplande examens die in september (Veldhoven) en november (Nieuwegein) worden georganiseerd.

Maatregelen tijdens de examens
De veiligheid van onze kandidaten en vrijwilligers blijft bij de organisatie van onze examens het belangrijkste. Mogen we binnenkort weer examens organiseren? Dan is het goed om te weten, dat we extra maatregelen nemen om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat wij examens organiseren op verschillende locaties, verschillen de maatregelen per locatie. Wij informeren de kandidaten over de maatregelen die wij nemen.

Bestuur Stichting Radio Examens

Dit bericht is een kopie van het bericht van Stichting Radio Examens

Herhaling Extra CW-cursus

Gezien het feit dat ook velen nu verplicht thuis zijn geeft Jaap PA7DA een extra CW-cursus vanaf 11.00 uur via PI2NWK op 430,050 MHz . Behalve als hij vanwege het QRL afwezig is! We gebruiken aan het begin de snelheid van 5 WPM tekensnelheid 12 WPM. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor het sociale en bespreking van de fouten wel prettig.
Graag een e-mailtje aan pa7da@veron.nl
De extra cursus eindigt weer als de thuiswerkperiode is beëindigd en is alleen tijdens de normale werkweek!

Meer over deze cursus met downloads van het oefenprogramma en de link naar de lessen zijn te vinden op de cursuspagina van deze website!

QSL service tijdens de Corona-crisis

Van het DQB in Arnhem hebben we het bericht ontvangen dat er geen kaarten verzonden worden naar de Regionale QSL Managers om deze tijdens de afdelingsavonden aan te bieden. Bij de herstart van de afdelingsavonden worden de kaarten weer verzonden vanuit het DQB!