Geen doorgang Dag voor de Radioamateur op 31 oktober

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw bestuur een brief ontvangen dat de Dag voor de Radioamateur op 31 oktober geen doorgang zal hebben. Hieronder tekstueel de brief van de Algemeen Voorzitter van de VERON,


Beste Radiovrienden, Geachte genodigden, Almelo, 09-juni- 2020,

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus schrijft de overheid veel maatregelen voor
waarin de bewegingsvrijheid van de burger staan beschreven. Van tijd tot tijd worden maatregelen
gewijzigd.

In het kader van aanstaande evenementen volgt het Hoofdbestuur de aanwijzingen zeer nauwlettend
om te zien ofer mogelijkheden zijn om evenementen door te Iaten gaan.

Zoals bekend staat de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) gepland voor 31 oktober 2020.

Hoewel deze dag ver in te toekomst ligt, moet nu, met de huidige kennis van zaken en richtlijnen, reeds
worden geévalueerd ofde DvdRA 2020 doorgang kan vinden. Er zijn namelijk tal van zaken die in de
komende maand al opgestart moeten worden.

Het feit dat het Hoofdbestuur de veiligheid van de bezoeker hoog in het vaandel heeft staan, is dit
zwaarwegend aspect meegewogen in de besluitvorming over de DvdRA 2020.

Het Hoofdbestuur is tot de slotsom gekomen dat het niet mogelijk is om onder andere die veiligheid te
garanderen, waardoor het besluit is genomen om deze dag NIET te Iaten plaatsvinden.

Dat dit een teleurstelling is, moge duidelijk zijn maar de omstandigheden geven geen andere keus.

Op dit moment moeten we ons richten op de toekomst en dat is dezelfde dag maar dan in 2021.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter

Geen doorgang Verenigings Raad 2020

Namens de Algemeen Voorzitter van de VERON heeft uw afdelingsbestuur een brief ontvangen aangaande de organisatie van de Verenigings Raad, die hieronder wordt weergegeven.


Geacht bestuur, geachte Ereleden en Leden van Verdienste, Almelo, 09-juni- 2020

Ten gevolge van de impact van Covid-19 heeft het Hoofdbestuur (HB) besloten om de VR 2020
voorlopig geen doorgang te laten vinden. U bent hierover geïnformeerd.

Na deze beslissing heeft het HB zich georiënteerd naar de mogelijkheid om op een later tijdstip dit jaar
een VR te houden. De richtlijnen inzake veiligheid van deelnemers, waaronder de 1,5 meter richtlijn,
geven weliswaar een mogelijkheid, maar uit navraag, inzake de kosten, is naar voren gekomen dat het
een zeer kostbare VR zal gaan worden.

Parallel aan dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheid om een Virtuele VR te organiseren (iedere
deelnemer thuis achter zijn PC en met inbellen deel te nemen aan de VR). Op zich is dit een goed
alternatief, maar duidelijk is geworden dat ook deze mogelijkheid problemen met zich mee kan
brengen. Te denken valt onder andere aan het wegvallen van de verbinding.

Het HB heeft alle mogelijkheden om de VR 2020 dit jaar te laten plaats vinden onderzocht en tegen
elkaar afgewogen. De conclusie is dat er in 2020 geen mogelijkheid is en beschouwt dit als overmacht
ten gevolge van Covid-19.

Het HB stelt derhalve aan de VR voor om de VR 2020 te verplaatsen naar 2021 en deze te laten
samenvallen met de VR 2021. Over de organisatie van deze dubbele VR wordt u geïnformeerd als de
voorbereidingen van de VR 2021 aan de orde komen.

Het HB vraagt aan de leden van de VR er mee in te stemmen dat door het HB en de commissies in dit
verenigingsjaar gewerkt wordt op basis van de budgetten welke zijn opgenomen in de voorgestelde
begroting in de rondgestuurde beschrijvingsbrief (2003_EW_1401_81 e VR Beschrijvingsbrief)

Graag ziet het HB uw reactie t.a.v. de gevraagde instemming voor eind juni op het email
adres: secretaris@veron.nl.

Dank voor uw begrip voor de ontstane situatie en het voorgestelde alternatief.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Remy F.G. Denker PAQAGF
Algemeen Voorzitter