Huishoudelijke Vergadering dinsdag 20 februari

Geacht Lid,
Graag nodigen we u uit voor de Huishoudelijke Vergadering van VERON afdeling Leiden te houden op dinsdagavond 20 februari 2024 om 20.00 uur aan de Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg.
Met vriendelijke groet
Jaap van Duin PA7DA secr
a28@veron.nl


Agenda:

VERON A28 afdeling Leiden

Huishoudelijke Vergadering
Te houden op dinsdag 20 februari 2024 om 20.00 uur Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk

Agenda
1. Opening door de Voorzitter
2. Moment voor de overledenen
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
5. Bestuursverkiezing.
Penningmeester; Hennie PA0LMA is per 21 december 2023 afgetreden. Het bestuur heeft onze oud-penningmeester Corné PA3EXF  gevraagd het penningmeesterschap op zich te nemen, wat hij graag wil verrichten.
Bestuurslid; Fred PA7FB is aftredend en herkiesbaar
Voorzitter; Adrie PD3AR is aftredend en herkiesbaar
6. Notulen Huishoudelijke Vergadering 21 februari 2023. Zie bijlage in de e-mail
7. Afdelingsverslag. Zie bijlage in de e-mail
8. Verslag Penningmeester. Ter inzage tijdens de vergadering
9. Verslag Kascontrolecommissie
10. Verkiezing Kascontrolecommissie
De huidige commissie bestaat uit Ger Koper PA2KOP, Jan Willem Fakkel PE2JW en reserve Hans PE1AAY
11. Begroting. Ter inzage tijdens de vergadering
12. Verenigingsraad (VR). Op zaterdag 22 april wordt de VR georganiseerd. Niet alleen bestuursleden, maar ook afdelingsleden kunnen zich bij het afdelingsbestuur aanmelden als afgevaardigde.
13. Activiteiten. Molenweekeinde, ILLW en 75 jaar NAVO Zijn er nog leden die een activiteit willen organiseren?
14. Rondvraag
15. Sluiting

De Pauze voor een verfrissing is om ongeveer 21.00 uur

Deze uitnodiging is verzonden aan alle leden die per e-mail bereikbaar zijn. Via a28.veron.nl wordt een oproep gedaan met het verzoek aan hen waarvan het emailadres onbekend is zich kenbaar te maken.

Jaap van Duin PA7DA secr. A28
A28@veron.nl